اقامت استرالیا

مهاجرت  استرالیا

اقامت نیوزیلند

مهاجرت به نیوزلند

کپی برابر اصل مدارک

دفتر خدمات مهاجرتی دکتر افشین بهروزیان در راستای برآوردن نیاز موکلین گرامی جهت برابر اصل نمودن مدارک و انجام کلیه تاییدیه های رسمی و قانونی ،  این سرویس  را به عنوان وکیل رسمی ثبت شده در استرالیا ارائه می نماید.

توضیح :مهر وکلا در خصوص برابر با اصل مدارک و یا مهر و امضای اظهارنامه های رسمی برای تمامی ادارات از جمله اداره مهاجرت استرالیا قابل قبول و مورد استناد است .