مشاهده خبر
29

اداره مهاجرت استرالیا که هر چند ماه یکبار لیست مشاغل مورد نیاز برای ویزاهای تخصص و مهارت را که منجر به اخذ اقامت دائم یا مشروط می شود را تغییر می دهد،

اکنون مجددا اقدام به اعمال تغییراتی در این لیستها نموده است و البته لیست جدیدی هم به 2 لیست قبلی اضافه نموده که می توانید آنها را در قسمت لیست

مشاغل مورد نیاز استرالیا مشاهده و بررسی بفرمایید .