مشاهده خبر
25

از تاریخ 23 مارچ ویزاهای کوتاه مدت زیر جای خود را به یک آیتم جدید بنام (Visitor visa (subclass 600 خواهند داد و طبیعتا از این تاریخ به بعد همه پرونده ها با

این کلاس ویزایی فایل خواهند شد .

ویزاهایی که از تاریخ مذکور حذف می گردند عبارتند از :

 (Tourist visa (subclass 676

(Sponsored Family Visitor visa (subclass 679

(Business (Short Stay) visa (subclass 456

(Sponsored Business Visitor (Short Stay) visa (subclass 459