مشاهده خبر
18

اداره مهاجرت استرالیا از تاریخ 10 تیر ماه لیست مشاغل جدید را اعمال خواهد نمود .

در این لیست مشاغل زیر حذف شده اند ، لذا متقاضیان دارای این مشاغل فعلا نمی توانند برای اخذ اقامت از طریق تخصص و مهارت اقدام نمایند .


ANZSCO Code Occupation
251511 Hospital Pharmacist
251513 Retail Pharmacist
323111 (Aircraft Maintenance Engineer (Avionics
323112 (Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical
323113 (Aircraft Maintenance Engineer (Structures


لیست های جدید را می توانید در اینجا مشاهده فرمایید .