مشاهده خبر
23

انجمن مربوط به ارزشیابی مدارک تحصیلی در استرالیا که وظیفه آن معادل سازی مدارک تحصیلی اخذ شده در ایران است اخیرا رویه خود را برای این ارزیابی تغییر داده

است ، به نحوی که کلیه دانشگاهها را به 2 دسته تقسیم نموده ( قبلا 4 دسته بودند ) و صرف نظر از بحث معدل آنهاییکه در قسمت اول قرار دارند لیسانس اخذ

شده از آنان به عنوان لیسانس ارزیابی شده و امتیاز کامل را می گیرند و آنانی که در قسمت دوم قرار دارند لیسانس ایشان معادل لیسانس در استرالیا قلمداد نمی

شوند و امتیاز کمتری را می گیرند .