مشاهده خبر
02


اداره مهاجرت استرالیا از تاریخ 1 جولای 2014 ( 10 تیر 93 ) اعتبار کلیه تاییدیه های شغلی ( اسسمنت ) را حداکثر 3 سال اعلام نمود .

این بدان معنی است که اشخاصی که از قبل اسسمنت دارند چنانچه این زمان 3 ساله بگذرد و پرونده ایشان در اداره مهاجرت مطرح نشده باشد باید مجددا اسسمنت

بگیرند .