مشاهده خبر
11

انجمن فنی و حرفه ای استرالیا به تازگی تغییراتی در لیست مشاغلی که پیش از این برای اخذ تاییدیه شغلی باید امتحان می دادند حاصل نموده است

بدین ترتیب تعدادی مشاغلی که فقط با مدارک متقاضی و بدون امتحان قابل ارزیابی است بیشتر شده است که این قانون شرایط بهتری را برای متقاضیان

فراهم می نماید .