مشاهده خبر
01

اداره مهاجرت در 19 آپریل 2017 اقدام به انتشار لیست جدیدی به نام Short-term Skilled Occupation List (STSOL)  نموده است که شامل شغلهایی است که

کمتر مورد نظر این اداره می باشند .

این لیست در حقیقت جایگزین لیست قبلی موسوم به CSOL گردیده است .

در لیست جدید 216 رشته شغل برای همیشه از این لیست حذف شدند .

البته دولت این لیست را بطور جداگانه منتشر ننموده است و مشاغل این گروه را در جدولی ادغام شده با لیست اصلی تحت

عنوان Combined List of Eligible Skilled Occupations

منتشر نموده است که در قسمت لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا قابل رویت است ، همچنین با کلیک روی این لینک نیز می توانید آنرا رویت نمایید .