مشاهده خبر
14

در ادامه فشارهای بی سابقه بین المللی بر اقتصاد ایران؛ متاسفانه از فروردین 1391دولت استرالیا دستورالعمل جدیدی را صادر نموده است كه محدودیت های                     بی سابقه ای را برای نقل و انتقال پول از استرالیا به ایران و بالعکس در بر می گیرد.

مهم ترین محور این دستورالعمل ممنوعیت انتقال مبالغ مساوی یا بیشتر از 20 هزار دلار استرالیا از ایران به استرالیا و یا بالعکس برای هر نفر می باشد. برای انتقال وجوه           بیشتر از 20 هزار دلار متقاضیان بایستی مجوزهای لازم را به صورت موردی با ذکر جزئیات از کمسیون ویژه در بانک مرکزی و وزارت امور خارجه استرالیا اخذ نمود.