مشاهده خبر
26

اداره مهاجرت استرالیا طی بیانیه ای امتیاز لازم برای اخذ اقامت دائم از طریق تخصص و مهارت را که بهترین نوع ورود به این کشور می باشد را از 65 امتیاز به 60 امتیاز

کاهش داد ، فلذا تعداد کثیری از متقاضیانی که قبلا به دلیل کسری امتیاز نمی توانستند اقدام نمایید با اجرا شدن این قانون واجد شرایط برای اخذ اقامت خواهند شد.

 

همچنین این نکته نیز قابل توجه است که در بسیاری از پرونده ها با احتساب این قانون اشخاص می توانند با آیلتس 6 اقدام نمایند .