مشاهده خبر
20

اداره مهاجرت استرالیا در اقدامی بی سابقه اعلام نمود که زمان بررسی پرونده های اقامت که با استناد به سیستم جدید انتخاب شده اند و برای فایل کردن پرونده

دعوت شده اند ، بسیار سریعتر از قبل بررسی می گردند . در این خصوص جدول زیر را مشاهده فرمایید .

  

Priority Group Number Visa Subclass Processing Time
1 RSMS
(subclass 119, 857)
Skilled Regional
Low risk – 5 months
High risk – 8 months
SkillSelect
(subclass 187)
6 months
2 ENS
(subclass 121, 856)
Low risk – 5 months
High risk – 8 months
SkillSelect
(subclass 186)
6  months
3 SMP
(subclass 176, 475, 487, 886)
12 months
SkillSelect SMP
(subclass 190 and 489)
6 months
4 Nominated Occupation on the SOL – Schedule 1
(subclass 175, 495, 496, 861, 862, 863, 880, 881, 882, 883, 885 and 176, 475, 487 if not SMP)
18 months
SkillSelect Independent and Family Sponsored
(subclass 189 and 489)
12 months
5 All visas listed in priority 3 and 4 that are not SMP or Nominated Occupation on the SOL – Schedule 1 Assessment will commence when all cases in priority groups 1-4 are finalised